Zasady przyjęć
Zasady przyjęć
Aby zarejestrować się w Przychodni Lekarskiej do wybranej poradni, Pacjent może zgłosić się do rejestracji:

 

 • osobiście
 • telefonicznie
 • za pośrednictwem osoby trzeciej

Podczas rejestracji pacjent otrzymuje informację o dacie i godzinie wizyty w określonej poradni.

W rejestracji medycznej, poza możliwością zapisania się do lekarza, pacjent może uzyskać także kompleksowe informacje dotyczące:

 • świadczeń dostępnych w przychodni,
 • czasu oczekiwania,
 • form i terminów zapisu do lekarza,
 • wymaganych dokumentów i skierowań potrzebnych do przyjęcia,
 • wyników badań niezbędnych podczas wizyty,
 • miejsca wykonania zleconych przez lekarza badań diagnostycznych (USG, RTG i innych),
 • zasad udostępniania dokumentacji medycznej,
 • organizacji pracy Przychodni.

Warunkiem przyjęcia w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia jest:

 • posiadanie skierowania do poradni specjalistycznej (rehabilitacji, reumatologicznej, endokrynologicznej, kardiologicznej, neurologicznej, urologicznej),
 • posiadanie aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Na podstawie jednego skierowania pacjent może się zarejestrować tylko w jednej placówce udzielającej świadczeń w danym zakresie.

Na badania diagnostyczne, na świadczenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, na leczenie uzdrowiskowe, na rehabilitację leczniczą oraz opiekę długoterminową skierowanie może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego lub inny lekarz udzielający świadczeń w ramach umowy z NFZ.

Prawidłowo wystawione skierowanie powinno zawierać:

 • pieczęć nagłówkową,
 • imię, nazwisko, adres zamieszkania pacjenta oraz numer PESEL,
 • rozpoznanie w języku polskim,
 • kod jednostki chorobowej według klasyfikacji ICD-10,
 • choroby przebyte i współistniejące,
 • pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz datę wystawienia skierowania.

 Rehabilitacja ambulatoryjna

 • Skierowanie do poradni rehabilitacji może być wystawione przez każdego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, niezależnie od specjalizacji. Pacjent posiadający tego rodzaju skierowanie może skorzystać z konsultacji lekarza rehabilitacji medycznej. Lekarz ustala przebieg rehabilitacji/terapii. Na podstawie zlecenia wystawionego przez lekarza, pacjent może zrealizować określone zabiegi fizjoterapeutyczne w wyznaczonym przez rejestrację terminie.
 • Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne. Może być wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie tego typu musi zostać zarejestrowane w przychodni nie później niż 30 dni od daty wystawienia. W prawidłowo wystawionym skierowaniu lekarz bardzo dokładnie określa: rodzaj zabiegów, liczbę zabiegów oraz okolicę ciała, której mają dotyczyć. Na tej podstawie pacjenci zapisywani są bezpośrednio na zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne.


Uwaga

Skierowanie powinno zawierać pieczątkę przychodni, w której zostało wystawione (pieczątka z umerem umowy z NFZ) oraz pieczątkę lekarza kierującego/zlecającego.

Kiedy skierowanie nie jest wymagane?

Skierowanie nie jest wymagane do następujących lekarzy specjalistów:

 • ginekologa i położnika,
 • onkologa,
 • psychiatry,
 • wenerologa,
 • stomatologa,
 • dermatologa.

Z obowiązku posiadania, okazania skierowania na świadczenia realizowane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia zwolnione są następujące osoby:

 • inwalidzi wojenni,
 • osoby represjonowane,
 • kombatanci,
 • niewidome cywilne ofiary działań wojennych,
 • chorzy na gruźlicę,
 • zakażeni wirusem HIV,
 • dawcy narządów - w zakresie badań mających na celu monitorowanie stanu zdrowia (raz na 12 miesięcy),
 • uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego,
 • uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) - w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych w czasie wykonywania zadań poza granicami państwa.

Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorcy - EWUŚ

Od 1 stycznia 2013 r. uruchomiony został w całej Polsce eWUŚ czyli elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ.

Dzięki temu systemowi każdy pacjent potrzebujący opieki medycznej będzie mógł potwierdzić swoje prawo do świadczeń w rejestracji przedstawiając jeden z wymienionych poniżej dokumentów zawierających numer PESEL:

 • dowód osobisty,
 • paszport,
 • prawo jazdy.

W przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18 lat:

 • aktualną legitymację szkolną.

Jeżeli dziecko nie ukończyło 3. miesiąca życia i nie ma nadanego numeru PESEL. Rodzic, opiekun prawny przychodząc z dzieckiem do lekarza okazuje swój dokument zawierający numer PESEL.

 

Zachęcamy do skorzystania z płatnych usług przychodni. Główne zalety korzystania ze świadczeń odpłatnych:

 • bez kolejek (oddzielne stanowisko płatnicze),
 • oddzielna linia telefoniczna,
 • dostępność do poradni specjalistycznych maksymalnie w ciągu 4 dni roboczych,
 • internista i pediatra w ciągu 24 godzin (dotyczy dni roboczych),
 • badania laboratoryjne – badania podstawowe, wynik już w ciągu 5 godzin,
 • badania specjalistyczne w ciągu 4 dni roboczych.


TOP